Make your own free website on Tripod.com
 
Hong Kong

11/22/1998


 
Fuzimiao
Nanjing
China

11/26/1998


 
Jinan Univ.
Guangzhou
China

12/06/1998


 
Jinan Univ.
Guangzhou
China

12/06/1998