Make your own free website on Tripod.com
®ü·¦µµ¦ÌÅS

 §÷®Æ¡G
 ®ü©³·¦
 ¶ÂÄz¦Ì
 ¤ô
 ¦B¿}

°µªk¡G
¶ÂÄz¦Ì¬~²b¡A¥Î²M¤ô®û30¤ÀÄÁ³Æ¥Î¡C®ü©³·¦¤Á¤ù³Æ¥Î¡C±N¶ÂÄz¦Ì©M®ü©³·¦¦P©ó¤ô¤º¥H²r¤õµNºu
«á¡A§ï¥H¤¤¤õÞs¬ù1¤p®É30¤ÀÄÁ¡CÂà¥Î¤j¤õ¨Ã¥[¤J¦B¿}½Õ¨ý¡AµN·»«áº¶¤õ¡Aª`¤J·¦¼ß©Õ¤Ã§Y¦¨¡C

¬õ¨§¦~¿|

§÷®Æ: ¿}2ªM¡A¼ö¤ô2.5ªM

               ¤p¬õ¨§6¨â
               ¿}0.5ªM
               Äz¦Ì¯»6ªM
               ¬Á¼þ¯È1±i
»sªk:     1. ¤p¬õ¨§¬~²b¡A¥[¤J5ªM¤ôªw6¤p®É¥H¤W.¥Î¤j¤õµN¶}«á§ï¤p¤õ¡A
                  »\¤WÁç»\´eµN¦Ü¨§³n(¬õ¨§¤£¥iµN¦Üµõ¶})¨£¤ô§Ö°®®É¥[¤J
                  0.5ªM¿}µN¦Ü¿}¤Æ§Y¥i(­n«O«ù¬õ¨§Áû²É§¹¾ã¡AÅͩծɭn»´).

               2. A®ÆÅÍ©Õ¨ì¿}¤Æ§Y¥i¡A±a²D«á­Ë¤JÄz¦Ì¯»©Õ¤Ã¡A¦A±N§N«o«á
                  ªº¬õ¨§­Ë¤J©Õ¤Ã.

               3. »]½L¤ºçE¤W¬Á¼þ¯È¡A­Ë¤J¬õ¨§Äz¦Ì¼ß¡A¤ô¶}«á¤j¤õ»]2¤p®É
                  ´¡¤J¸_¤l¤£ªg¥Í®Æ§Y¥i.
¬ªù:     1./ ­è»]¦nªº¬õ¨§¦~¿|¥i¥H°¨¤W¦Y¡A­Y¦Y¤£§¹¥i¥H©ñ¦b¦B½c¤º¡A¦B1-2
                  ¤Ñ«á¤º²¤µw®É¥i¥H¤Á¤ùªg³J½k¬µ¨Ó¦Y¡A¤]¥i¥H¤Á¤p¶ô¨Ç¥ÎÀ_¶»¥Ö
                  ¥]°_¨Ó¬µ¤]«Ü¦n¦Y.

               2./¦~¿|½Ð¥Î¤ñ¤p¤õ¦A¤j¤@ÂIªº¤õ»]2¤p®É¡A
                  ¦ý¦]¨C¤@­Ó¤Hªº¼Ò«¬¤£¦P¡A»]ªº®É¶¡¤]
                  ¦³®t²§¡AÁÙ¬O¥H¸_¤l´¡¤J¤£ªg¥Í®Æ¬°·Ç

Äz¦Ì½¬ÃÂ
§÷®Æ:
               ½¬ÃÂ2¬q                    Äz¦Ì4¨â
»sªk:
                 1. ½¬Ã­n¿ï¬}¼e¤jªÌ¬°¨Î¡A¬~²bêºÀY¤@¬q¤Á¤@¤ù(¦¹¤ù­n¯d¤U)
                    ¡A¥t¤@ÀY¤£­n¤Á

                 2. Äz¦Ì¥Î¤ô®ûªw3¤p®É¡A±N¦ÌÄé¤J½¬Ã¬}¤º¡AÄ麡±N¤Á¤Uªº
                    ¤@¤ùû\¤W¡A¥Î¤úÅÒ´¡¦n¡A©ñ¤JÁ示¥[¤ô¡A¤p¤õµN2¤p®É

                 3. ¥Õ¿}©M¤ôµN·»«á¡A¥ÎB®Æ¤Ä¦¨ÍÀ¥Ä¡A²±°_³Æ¥Î

                 4. õN¦n«á¡A¤Á¦¨Á¡¤ù¡A±Æ©ó½L¤W¡A¦A²O¤W¿}½¦§Y¥i­¹¥Î